ΕΔΟΕΑΠ: Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του ελέγχου για το αγγελιόσημο από το 2005 έως 2014

Τελειώνει την Παρασκευή 23 Απριλίου, η πρώτη φάση του ελέγχου στον ΕΔΟΕΑΠ από κλιμάκιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα συνεχιστεί στις 11 Μαΐου, με προοπτική ο έλεγχος – που αφορά σε ανείσπρακτο αγγελιόσημο, από το 2005 μέχρι 2014 – να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, αποδεχόμενος κάθε έλεγχο, αλλά από τους αρμόδιους φορείς, θεωρεί το συγκεκριμένο έλεγχο μη σύννομο και γι’ αυτό ο πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Σταύρος Καπάκος την Παρασκευή 16-4-2021 απηύθυνε προς το ΓΛΚ την ακόλουθη επιστολή:

Κύριοι,

Σας αναμένουμε στον ΕΔΟΕΑΠ τη Δευτέρα 19-4-2021, όπως αναφέρεται στο σχετικό mail το οποίο μας αποστείλατε, θεωρώντας αυτονόητη την τήρηση των μέτρων ασφαλείας λόγω COVID-19 και από την πλευρά σας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των στελεχών σας στους χώρους του Οργανισμού.

Θέτουμε υπόψη σας πως ο ΕΔΟΕΑΠ έχει αποδείξει επί σειρά ετών και με πλείστες ενέργειές του το ενδιαφέρον του για περάτωση της διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης του ακαταχώρητου, ανέλεγκτου και ανείσπρακτου αγγελιόσημου στο πλαίσιο του ελέγχου που οφείλει κατά νόμο να διενεργήσει το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δηλαδή ο ΕΦΚΑ. Και τούτο διότι αναμένει την είσπραξη πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τη συγκεκριμένη αιτία, αφού κατά την κείμενη νομοθεσία, το αγγελιόσημο συνιστά νόμιμο πόρο του Οργανισμού μας.

Όπως γνωρίζετε, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν διαθέτει εκ ου νόμου αρμοδιότητα να ελέγχει και να καταλογίζει το αγγελιόσημο, διότι ο ΕΦΚΑ είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος προς τούτο.

Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, ως έχουμε ήδη εκθέσει εγγράφως με επιστολές στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι η υπαγωγή του ΕΔΟΕΑΠ στον προκείμενο έλεγχο είναι μη σύννομη.

Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι υπόχρεος σε έλεγχο κατά τις διατάξεις του Ν. 3492/2006 διότι ενόψει α) της νομικής μορφής του,

β) του θεσμικού του πλαισίου,

γ) της χρηματοδότησής του και

δ) του τρόπου λειτουργίας του ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ κατά την έννοια του άνω νόμου, δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, δεν χρηματοδοτείται ούτε επιχορηγείται τακτικώς ή/και εκτάκτως από τον κρατικό προϋπολογισμό καθ’ οιοδήποτε τρόπο ή/και ποσοστό, ως άλλωστε τούτο πιστούται και από το άρθρο 5 του Καταστατικού του, στο οποίο απαριθμούνται εξαντλητικώς οι πόροι/έσοδα αυτού, εκ του οποίου προκύπτει άνευ ετέρου ότι ο Οργανισμός είναι αυτοχρηματοδοτούμενος σε ποσοστό 100% των εσόδων του.

Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, κατά την έννοια που προσδίδεται σε αυτόν από τις διατάξεις του Ν.1256/1982, ούτε ανήκει στις δημόσιες επιχειρήσεις του Ν.3429/2006, ούτε στους δημόσιους οργανισμούς του ιδίου νόμου, αλλά ούτε και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι δεν συμμετέχει σε αυτόν το Δημόσιο με κανέναν τρόπο, ενώ δεν αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. που να έχει ιδρυθεί από το Δημόσιο ή από δημόσιες επιχειρήσεις.

Συνεπώς, αφ’ ης στιγμής ο ΕΔΟΕΑΠ δεν πληροί ούτε μεμονωμένα, πολλώ, δε, μάλλον, ούτε σωρευτικά τις τασσόμενες από το Ν. 3429/2006 προϋποθέσεις για να ενταχθεί στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτού έλεγχο, θέτουμε υπόψη υμών για μία ακόμη φορά πως η ακολουθούμενη από εσάς διαδικασία, καθώς και τα όποια πορίσματα / αποτελέσματα αυτής είναι αφ’ ενός μεν νομικώς έωλα, αφ’ ετέρου δε δικαστικώς προσβλητέα, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή.

opinion-leader-goole-news

Σχετικά άρθρα